5 kiểu gia đình góp phần khiến trẻ chậm nói, cha mẹ biết sớm đỡ thiệt thòi cho con

Đôi khi gia đình chính là nguyên nhân khiến con nói muộn hơn bạn bè cùng tuổi, cha mẹ biết để còn tránh.