Trẻ 1-3 tuổi

𝟸𝟶 𝚌â𝚞 𝚍ạ𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚗ó𝚒 𝚜õ𝚒, 𝚑𝚒ể𝚞 𝚔𝚑ô𝚗, 𝚖ẹ 𝚕ặ𝚙 đ𝚒 𝚕ặ𝚙 𝚕ạ𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚝ừ 𝟶 - 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒

6-8 tháng là mốc khởi đầu cho sự phát triển ngôn ngữ của bé. 1-2 tuổi là giai đoạn của sự phát triển ngôn ngữ. Và năm 3 tuổi là lúc ngôn ngữ của trẻ bùng nổ với số lượng từ tăng đáng kể và tư duy ngôn ngữ logic. Khoảng thời gian này, thường