Browsing loại

Tin tức

Đọ𝚌 𝚟ị 𝚜ự 𝚝ử 𝚝ế 𝚌ủ𝚊 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 “𝚕ê𝚗 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐”: Đừ𝚗𝚐 𝚜ợ 𝚊𝚗𝚑 𝚑ế𝚝 “𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚎𝚖”…

𝚃ì𝚗𝚑 𝚍ụ𝚌 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌ả𝚖 𝚡ú𝚌 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝. Đó 𝚕à 𝚗ơ𝚒 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚢ê𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚑𝚊𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚑ò𝚊 𝚚𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ề 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚑ể 𝚡á𝚌 để 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗…