Browsing loại

Tin tức

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚋ấ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚋ị 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚋ỏ 𝚛ơ𝚒 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑è𝚘 đó𝚒

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚢ê𝚗 ắ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚌á𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 ở 𝚟ù𝚗𝚐 𝚝𝚑ô𝚗 𝚚𝚞ê 𝚟ố𝚗 𝚌ó, 𝚗𝚐ô𝚒 𝚗𝚑à 𝚗𝚑ỏ 𝚌ủ𝚊 𝚋à 𝚅ũ 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑ủ (𝚝𝚑ô𝚗 𝚃𝚛𝚒𝚗𝚑 𝙽ữ, 𝚡ã 𝙷ồ𝚗𝚐 𝙺𝚑ê, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙱ì𝚗𝚑 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙷ả𝚒 𝙳ươ𝚗𝚐)…