𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 𝚗ữ 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚌ó 𝚌𝚘𝚗 𝚋ị 𝚍ị 𝚝ậ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑ậ𝚞 𝚖ô𝚗 ở 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝙷𝚞ế

𝙷𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 đá𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚖à 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 đế𝚗 đó 𝚕à 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙲ư (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟽𝟽), 𝚌𝚑ị 𝙼𝚊𝚒 𝚃𝚑ị 𝙻𝚒𝚖 (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟾𝟺), 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝚃ổ 𝚍â𝚗 𝚙𝚑ố 𝚅𝚒ễ𝚗…