Browsing loại

Ở cữ

𝙿𝚑ụ 𝚗ữ đ𝚊𝚗𝚐 ở 𝚌ữ 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 đố𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝟹 đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢, 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à đ𝚒ề𝚞 𝚜ố 𝟸 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚖ẹ 𝚟à…

Thời gian ở cữ đối với phụ nữ sau sinh là vô cùng quan trọng. Theo kinh nghiệm của người xưa, khi ở cữ, các bà mẹ mới sinh không được tắm gội, không…