Browsing loại

Thai giáo

𝟻 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚝𝚛á𝚒 𝚌â𝚢 𝚝𝚒ề𝚖 ẩ𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ 𝚐â𝚢 𝚜ả𝚢 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚗𝚑ấ𝚝 đị𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚛á𝚗𝚑

𝚀𝚞ả 𝚍ứ𝚊 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞ả 𝚍ứ𝚊 𝚌ó 𝚌𝚑ứ𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚖𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗 – 𝚖ộ𝚝 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚑𝚘ạ𝚝 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕à𝚖 𝚖ề𝚖 𝚝ử 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚟à 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚍ạ 𝚜ớ𝚖. 𝙽𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐…