Browsing loại

Dạy con ngoan

Đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚟ụ𝚝 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚛𝚊 đườ𝚗𝚐, 𝚖ẹ 𝚗ổ𝚒 𝚐𝚒ậ𝚗 𝚝á𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚝é 𝚋ậ𝚝 𝚗𝚐ử𝚊: 𝙶𝚒á𝚘 𝚍ụ𝚌 𝚋ằ𝚗𝚐 đò𝚗 𝚛𝚘𝚒 𝚜ẽ 𝚐â𝚢 𝚛𝚊 𝚝á𝚌 độ𝚗𝚐…

𝚃𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕â𝚞 𝚝𝚛ướ𝚌 đâ𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚀𝚞ố𝚌 đã 𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚖ộ𝚝 đ𝚘ạ𝚗 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋ứ𝚌 𝚡ú𝚌. Đ𝚘ạ𝚗 𝚙𝚑𝚒𝚖 đượ𝚌 𝚝𝚛í𝚌𝚑 𝚛𝚊 𝚝ừ…