𝟸 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 “𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚘𝚡𝚢 𝚗ã𝚘” 𝚍𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚐𝚒𝚊 𝚌ả𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚚𝚞ắ𝚝 𝚟ì 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿

𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝ì𝚖 đế𝚗 𝚗𝚑à 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚋à 𝚂â𝚖, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚑ú, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚑é𝚝, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 đậ𝚙 𝚙𝚑á 𝚟𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚝ừ 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚗𝚑ỏ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟à 𝚋ị á𝚖 ả𝚗𝚑 𝚋ở𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 â𝚖…