Browsing loại

Tâm sự

3 𝚔𝚑á𝚝 𝚔𝚑𝚊𝚘 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚕𝚞ô𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖ỏ𝚒 𝚕ú𝚌 𝚟ề 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ầ𝚗 𝚟ợ 𝚌ó 𝟷 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜ố đó, đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚌ả đờ𝚒 𝚌𝚑à𝚗𝚐…

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ 𝚟ẫ𝚗 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚖ì𝚗𝚑 đã 𝚑𝚒ể𝚞 𝚝𝚑ấ𝚞 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚑ự𝚌 𝚕ò𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚙𝚑á𝚒 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 í𝚝 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚕ạ𝚒 𝚐𝚒ậ𝚝…