Browsing loại

Sau sinh

‘𝙲á𝚒 ô𝚖 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗’ 𝚌ó ý 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚋é 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑?

𝙱ở𝚒 𝚔𝚑𝚒 đượ𝚌 𝚖ẹ ô𝚖, 𝚝𝚛ẻ 𝚜ẽ đượ𝚌 ủ ấ𝚖, 𝚝ă𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚙 𝚡ú𝚌 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚍𝚊 𝚋é 𝚟ớ𝚒 𝚍𝚊 𝚖ẹ. Đó 𝚕à 𝚗ơ𝚒 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒, 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗 𝚟à ấ𝚖 á𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 để 𝚋é 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ê𝚗…