Browsing loại

Bệnh trẻ em

Đ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚗𝚑à 𝚝𝚞𝚢ế𝚝 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ạ𝚘 𝚟ề, 𝚋é 𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚟à𝚘 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚐𝚒ữ𝚊 đê𝚖: 𝙲ả𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝚝𝚛ò 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖 𝚑ầ𝚞 𝚗𝚑ư 𝚔𝚑𝚞…

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚖ớ𝚒 đâ𝚢, 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚌ó 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚕à 𝚃.𝙽. đã 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à 𝚝𝚞𝚢ế𝚝 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ạ𝚘 𝚟à 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚋á𝚌 𝚜ĩ…

𝙼ẹ 𝚍ù𝚗𝚐 𝚡𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚑 𝚋ơ𝚖 𝚗ướ𝚌 𝚖𝚞ố𝚒 𝚝ự 𝚛ử𝚊 𝚖ũ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à, 𝚋é 𝟸,𝟻 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚝𝚑ở, 𝚝í𝚖 𝚝á𝚒 𝚝𝚘à𝚗…

𝙼ớ𝚒 đâ𝚢, 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙲ấ𝚙 𝚌ứ𝚞, 𝙷ồ𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌 𝚟à 𝙲𝚑ố𝚗𝚐 độ𝚌 – 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚂ả𝚗 𝙽𝚑𝚒 𝙱ắ𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 đã 𝚝𝚒ế𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝙷à 𝙺𝚑𝚊𝚗𝚐 𝙰. (𝟽𝟻 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒…

𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 𝚋é 𝟾 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋ạ𝚒 𝚗ã𝚘 𝚌𝚑ỉ 𝚟ì 𝚝𝚑ó𝚒 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 ô𝚗𝚐 𝚋à, 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚕à𝚖

𝙲â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 đ𝚊𝚞 𝚕ò𝚗𝚐 𝚡ả𝚢 đế𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚃𝚒ể𝚞 𝚅ă𝚗, 𝚑𝚒ệ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚜ố𝚗𝚐 ở 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚀𝚞ố𝚌. 𝙲𝚑ị 𝚃𝚒ể𝚞 𝚅ă𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚑ạ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚌ô 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚍ễ 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐,…

𝟻 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌𝚑ứ𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ì, 𝚝𝚑ủ𝚢 𝚗𝚐â𝚗, 𝚊𝚜𝚎𝚗: 𝙼ẹ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚜ẽ 𝚐â𝚢 𝚝ổ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗ã𝚘, 𝚌𝚑ậ𝚖 𝚙𝚑á𝚝…

Rau muống Rau muống thường được xếp vào nhóm chứa nhiều thuốc kí.ch thí.ch, thuốc trừ sâu. Phụ nữ mang thai ăn phải rau muống nhiễm chì có thể…